huangseyingyuan

huangseyingyuan

养蒙分四渎,习坎奠三荆。徙帝留馀地,封王表旧城。鼓钟管磬,肃唱和鸣。皇皇我祖,来我思成。

一朝从捧檄,千里倦悬旌。背流桐柏远,逗浦木兰轻。 禀质非贪热,焦心岂惮熬。终知不自润,何处用脂膏。

欲将此意与君论,复道秦关尚千里。 一命沦骄饵,三缄慎祸胎。不言劳倚伏,忽此遘邅回。

彼木生何代,为槎复几年。欲乘银汉曲,先泛玉池边。蛱蝶怜红药,蜻蜓爱碧浔。坐观万象化,方见百年侵。

黄池通霸迹,赤壁畅戎威。文物俄迁谢,英灵有盛衰。鼓钟管磬,肃唱和鸣。皇皇后祖,来我思成。

 独有孤明月,时照客庭寒。孝敬中发,和容外彰。腾华照宇,如升太阳。

Leave a Reply